Co krok medialne doniesienia informują o podwyżkach podatków i opłat. Chocianowianie mogą jednak spać spokojnie, bowiem również w tym roku podatki lokalne w naszej gminie nie ulegną podwyższeniu.

Rada Miejska w Chocianowie w ubiegłym roku uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok na tym samym poziomie, co w ubiegłych latach.

- Pomimo wzrostu cen, opłat i podatków w Polsce, chocianowianie nie muszą martwić się dodatkowo podwyżkami podatków lokalnych - uspokaja Krystian Wan z tutejszego magistratu. - Pomimo licznych waloryzacji, w gminie Chocianów odkąd urząd Burmistrza objął Pan Tomasz Kulczyński, udało się zostawić opłaty lokalne bez zmian - dodaje.
Począwszy od 2018 roku stawki od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych wynoszą 0,77 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynoszą 23,10 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym wynoszą 10,80 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń wynoszą 4,70 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, wyłączonych z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, pod warunkiem, że nie są one przedmiotem najmu i dzierżawy i nie były po wyłączeniu przedmiotem dalszego obrotu wynoszą 3,89 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wynoszą 7,77 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Również od 2018 roku stawki od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wynoszą 0,91 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wynoszą 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, wyłączonych z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, pod warunkiem, że nie są one przedmiotem najmu i dzierżawy i nie były po wyłączeniu przedmiotem dalszego obrotu wynoszą 0,24 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wynoszą 0,48 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których​ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego wynoszą 3,04 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.

Z kolei od budowli wynoszą 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Niezmienione od 2018 roku pozostają także stawki podatku od środków transportowych. Rada Miejska w Chocianowie nie podjęła również uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2021 rok.
[KN]