Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w tym tygodniu zakwalifikował do dofinansowania ponad 100 zadań w ramach przeprowadzonego Konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020. Wśród beneficjentów znalazł się także Chocianów.

20 maja minął termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na usuwanie azbestu. Po raz kolejny Gmina Chocianów otrzymała dofinansowanie od WFOŚiGW we Wrocławiu, które pokryje 70% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W tym roku wpłynęło 13 wniosków, m.in od ogrodów działkowych i osób fizycznych. Każdy wnioskujący właściciel działki musiał być ujęty w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.

- Celem programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Polski oraz likwidacji szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko - wymienia Krystian Wan z Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Pozyskane środki w wysokości 38 tysięcy 313 złotych zostaną przeznaczone na zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest - dodaje Wan.
Urzędnicy uspokajają, że ci, którym nie udało się z różnych przyczyn złożyć w terminie wniosku, będą mieli szansę w kolejnych konkursach jeśli te się pojawią, bowiem Gmina Chocianów z pewnością do nich przystąpi.
[KN]