W związku z trwającymi pracami zmierzającymi do utworzenia przez podmiot zewnętrzny Żłobka w Chocianowie informujemy Państwa, że rodzice dzieci zamieszkujących Gminę Chocianów mogą składać wstępne deklaracje potwierdzające chęć korzystania z usług placówki. Powyższe ma na celu rozeznanie i określenie potrzeb występujących w tym zakresie.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 9 (parter) oraz na TUTAJ.

Miejsce składania deklaracji – Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 9 (parter).
Termin składania deklaracji – do 20 września 2019 r.

Zasady jakie będą obowiązywały w ostatecznym postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez podmiot prowadzący Żłobek:

1. Zapisy do żłobka prowadzone będą przez cały rok.
2. Przyjęcia dzieci będą odbywały się w miarę posiadanych wolnych miejsc.
3. Ze świadczeń Żłobka będą mogły korzystać dzieci będące mieszkańcami Gminy Chocianów, których rodzice również są mieszkańcami Gminy Chocianów.
4. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji dziecka będzie złożenie wypełnionego przez rodziców/prawnych opiekunów „Formularza zgłoszeniowego” (dostępnego w momencie ogłoszenia przez podmiot prowadzący Żłobek rekrutacji) za pomocą poczty elektronicznej.
5. Dzieci z innych gmin będą mogły korzystać ze świadczeń placówki w przypadku, gdy po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.
6. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka będzie podpisanie „Umowy o sprawowanie opieki” wraz z innymi wymaganymi dokumentami określonymi przez podmiot prowadzący.

Kryteria obowiązujące przy naborze:

1. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc w Żłobku na etapie postępowania rekrutacyjnego bezwzględne pierwszeństwo będą miały dzieci spełniające łącznie następujące kryteria (zgodnie z uchwałą Nr V.32.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chocianów):
1) dziecko zamieszkujące na terenie Gminy Chocianów,
2) dziecko, którego obydwoje rodzice (w tym rodzic samotnie wychowujący) lub opiekunowie prawni pracują, uczą się lub studiują stacjonarnie,
3) dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni wskazali Gminę Chocianów jako miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym.

Jeżeli liczba miejsc będzie mniejsza od liczby dzieci spełniających łącznie powyżej wskazane kryteria decyzję o przyjęciu do placówki podejmował będzie podmiot prowadzący Żłobek.

2. W przypadku, gdy po zakończeniu rekrutacji dzieci spełniających łącznie kryteria z pkt 1 Żłobek nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, w dalszym procesie rekrutacji pierwszeństwo będą posiadały dzieci, których miejsce zamieszkania znajduje się w Gminie Chocianów.
3. W przypadku, gdy po zakończeniu rekrutacji dzieci spełniających łącznie kryteria z pkt 1 lub kryterium z pkt 2 Żłobek nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, o przyjęciu dziecka do placówki decydował będzie podmiot prowadzący Żłobek.