32 samorządy Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowują "Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027". W opracowaniu tego dokumentu mogą wziąć wszystkie organizacje zrzeszające mieszkańców naszego regionu.

W województwie dolnośląskim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027. Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Planu działań ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych.

- Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie naszej gminy oraz LGOF do wsparcia naszych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu - mówi Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach: społeczeństwa obywatelskiego, organizacji działających na rzecz ochrony środowiska, promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, a także równości i niedyskryminacji - dodaje Wan.
ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych, wskazanych przez władze samorządowe w strategii rozwoju województwa, a takim właśnie obszarem jest Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności LGOF, który zamieszkiwany jest przez blisko 450 tysięcy mieszkańców - podsumowuje Krystian Wan. - Na aktualnym etapie prac rozważane są takie kierunki działania, jak rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego, rozwój profesjonalnych usług publicznych ukierunkowanych na wszystkich mieszkańców LGOF, budowa zintegrowanego systemu transportowego, czyste powietrze, Odnawialne Źródła Energii, termomodernizacje, efektywne oświetlenie, rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz utworzenie wspólnego produktu turystycznego - wylicza Wan.
Ankieta przewidziana dla organizacji dostępna jest na stronie (link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgof_organizacje) Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych. Czas na zgłoszenie udziału w konsultacjach przewidziany został przez organizatorów do końca lutego.
[KN]