Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach ogłosił nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku stażysty w codziennym systemie czasu służby. Stażysta docelowo ma zająć stanowisko Głównego Księgowego. Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci?

Zgodnie z zapisami ustawy o Państwowej Straży Pożarnej kandydat do służby w PSP musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria: posiadać obywatelstwo polskie, być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby, a także wymagania związane ze stanowiskiem pracy.

Szczególny warunek do spełnienia

Z uwagi na rodzaj stanowiska i specyfikację realizowanych w nim obowiązków, kandydatem może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

- Brak udokumentowania przez kandydata ww. wymagań uniemożliwia zakwalifikowania jego oferty do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego - czytamy o ogłoszeniu o naborze kandydata do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.
Dokumenty, jakie kandydaci muszą skompletować wymienione są w punkcie 6 tego ogłoszenia (dostępne na zdjęciach poniżej). Na skompletowanie dokumentacji kandydaci mają czas do 4 grudnia br. (więcej w pkt. 7). Wymagane podania i oświadczenia oraz pozostałe szczegóły ogłoszenia (jak kolejne etapy procesu kwalifikacji, w tym sprawność fizyczna kandydata) dostępne są również na stronie: https://www.gov.pl/web/kppsp-polkowice/ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-w-psp-na-stanowisko-glowny-ksiegowy.