W ubiegłym tygodniu w sali Senatu Uczelni Jana Wyżykowskiego odbyło się uroczyste podpisanie "Porozumienia o współpracy na rzecz utworzenia Klastra Energii Zagłębia Miedziowego". To inicjatywa stworzenia samowystarczalnego energetycznego obszaru korzystającego z zasobu czystej i efektywnej energii. Obszarem działania klastra mają być granice administracyjne powiatu polkowickiego, porozumienia nie podpisały jednak wszystkie gminy.

Burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński wyraził chęć przystąpienia Gminy Chocianów do wspólnej inicjatywy utworzenia Klastra Energii Zagłębia Miedziowego jeszcze w maju tego roku, o czym pisaliśmy w artykule: "Powiat polkowicki klastrem energii odnawialnej". Sprawdzaliśmy wówczas czym jest klaster oraz kto będzie brał udział w tym przedsięwzięciu. Dotychczas jednak radni naszej gminy nie podjęli uchwały, która uprawniałaby włodarza naszej gminy do podpisania porozumienia. Możliwe, że zmieni się to już w tym tygodniu.

Przypomnijmy, że celem działania klastra jest prowadzenie skoordynowanej polityki energetycznej opartej na racjonalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów i źródeł energii oraz nowoczesnych technologiach jej pozyskania, przetwarzania i wykorzystania, poprawę stanu środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmacnianie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.

Dowiedzieliśmy się, że prognozowana wpłata członkowska do Funduszu Zarządzania Klastrem na potrzeby pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez Koordynatora Klastra będzie wynosić 900 złotych miesięcznie. Wśród zysków płynących z utworzenia klastra wymienia się m.in. niższe koszty zaopatrzenia w energię, bilansowanie wytworzonej energii, poprawa jakości powietrza, rozwój przedsiębiorczości, ożywienie gospodarcze i nowe miejsca pracy oraz bezpieczeństwo energetyczne. Czy tutejsi radni podejmą uchwałę o przystąpieniu naszej gminy do powiatowego klastra? Biorąc pod uwagę, że większość w radzie stanowią radni sprzyjający burmistrzowi, wszystko wskazuje na to, że również Chocianów będzie mógł wykorzystać zasoby czystej i efektywnej energii. O tym przekonamy się już w czwartek.
[KN]